Finansiell information

Finansiell information

Här publicerar vi alla viktiga rapporter, till exempel årsredovisning och delårsrapporter. Om du vill försäkra dig om att läsa rapporterna direkt de släpps, håll ett öga på våra pressmeddelanden, där kommer de alltid ut först.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
hsenc=[tracking id] (this is used used for identity tracking) _hsmi=[tracking id] (this is used for email click tracking)